Jogi Nyilatkozat

I. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a QSS PARTNER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Had utca 1.-3. cégjegyzékszám: 07-09-013948, nyilvántartó hatóság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, adószám: 14169498-2-07, a továbbiakban Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Szolgáltató a www.qsspartner.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók, illetve a Honlapon a Szolgáltató Business Intelligence hírleveleire (a továbbiakban BI Hírlevél) regisztrálók (a továbbiakban együttesen Érintettek) adatait kezeli.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak feldolgozása során (adatvédelem).

A Szabályzat kialakítása során Szolgáltató figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, valamint a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

 • 2011. CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során;
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről;
 • 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

II. Az adatkezelő megnevezése

Név: QSS PARTNER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely és levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Had utca 1.-3.

Telefonszám: +36 30 927 9955

Email cím: info@qsspartner.hu

III. A kezelt személyes adatok köre

3.1. BI Hírlevél regisztráció

A BI Hírlevél regisztráció (a továbbiakban Regisztráció) során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia az email címét. Az Érintett a Regisztrációval kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Regisztráció során megadott email címére időközönként hírlevelet küldjön. A BI Hírlevélre vonatkozó részletes szabályokat jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat 8.4. pontja tartalmazza.

3.2. Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

3.3. Cookie-k

A Honlapon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt – küld a Szolgáltató az Érintett számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. A cookie-k az Érintettek által megjelölt preferenciák és információk eltárolására szolgálnak, és név nélkül szolgáltatnak adatokat harmadik fél részére a felhasználói élmény fokozása céljából. Ezen harmadik felek a Google Analytics és a Google Adwords.

Alkalmazott cookie-k:

 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
 • Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
 • Biztonsági cookie.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet letiltani, elfogadni, kikapcsolni cookie-kat.

IV. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1. Az adatkezelésre a Honlapon található internetes tartalmakat használó Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a Regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.2. Az adatkezelés célja a Honlapon elérhető, valamint hírlevél-szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag hírlevélküldés érdekében tárolja.

4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.

4.4. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.5. A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett email címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott email címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az email címet Regisztrálta.

V. Az adatkezelés időtartama

5.1. A Regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A Regisztráció Érintett általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF ) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

5.2. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

5.3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Holnapon történő Regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

VI. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

6.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

6.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszer üzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozók megnevezése:

 • Qliktech Inc. 150 North Radnor Chester Road, Suite E220, Radnor, PA 19087, Amerikai Egyesült Államok Lead – opportunity – customer nyilvántartás
 • CP Corporate Planning AG, Große Elbstraße 27, D – 22767 Hamburg, Lead – opportunity – customer nyilvántartás
 • BINETWORK SRL,Via Monache 6 – 38062 Arco (TN) Italy, Lead – opportunity – customer nyilvántartás
 • Webnode AG ,Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Svájc Regisztráció a Honlapon
 • E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt. 1106 Budapest, Fehér út 10. 2. ép. 2. em. BI hírlevelek regisztráció
 • MiniCRM Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. 1075 Budapest, Madách Imre út 13.-14. CRM tevékenység
 • SZAMANTA Termelő és Szolgáltató Közkeresti Társaság, 2483 – Gárdony, Babits M. u. adószakértői tevékenység

6.3. Szolgáltató az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítja, és csak hatósági megkeresések esetén adja ki.

VII. Az Érintett jogai és a jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat.

7.2. Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Szolgáltató az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatainak körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

7.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Had utca 1-3. III. em. 315.

Telefonszám: +36 30 927 9955

Email cím: info@qsspartner.hu

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

7.4. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Érintett a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.5. Az Érintett az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; http://www.naih.hu) fordulhat, vagy bíróság előtt érvényesítheti jogait.

7.6. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a Regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Holnap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából

VIII. Email címek felhasználása

8.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) email küldésére.

8.2. Az email címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a BI Hírlevél szolgáltatás igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére.

8.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, emailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen értesítéseket a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

8.4. BI Hírlevél

A Regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél küldése során az Érintett által megadott adatokat kezeli.

Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” linkre kattintva, vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben, vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről, és hozzájárulását visszavonhatja.

IX. Egyéb rendelkezések

9.1. Szolgáltató rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

9.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

9.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettnek a Honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintettnek a Honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Honlapon biztosított módon.

Székesfehérvár, 2017. október 26.

hu_HU